Extraliga v trojbanduMatch table | Team [4] | 3-cushion

Janata Jan3-cushion: 1x 40 / 6035 / 60
0.583
4
87.50000000 %
2
Štefan Josef3-cushion: 1x 40 / 6015 / 60
0.250
3
37.50000000 %
0